KLEDING-EN HYGIENISCH VOORSCHRIFT

Patiënten / cliënten worden verzocht om tijdens het onderzoek en de behandeling degelijk ondergoed te dragen.

Patiënten / cliënten worden verzocht om een handdoek mee te nemen en tijdens het onderzoek en de behandeling geen parfum of vettige of plakkende haarverzorgingsproducten te gebruiken.

 

BETALING

De bij patiënten of cliënten in rekening te brengen tarieven voor consultatie of behandeling is volgens de OsteoMedia Tarievenlijst. De tarieven zijn inclusief de eigen bijdrage.

De kosten van behandeling van minderjarigen, die niet het oordeel des onderscheids hebben, worden in rekening gebracht aan de wettelijke vertegenwoordigers. Bij minderjarigen die de leeftijd van zestien jaren hebben bereikt wordt geacht dit oordeel des onderscheids aanwezig te zijn en worden de kosten aan hen in rekening gebracht, tenzij de wettelijke vertegenwoordigers schriftelijk bevestigen dat zij de kosten voldoen.

Afspraken dienen – indien noodzakelijk – uiterlijk 24 uur voor de behandeling geannuleerd te worden. Bij niet annuleren of annulering binnen 24 uur voor de afspraak behoudt de zorgverlener van OsteoMedica zich het recht voor de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

Als patiënt/ cliënt bent u ten allen tijde zelf verantwoordellijke voor de betaling. Alle gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten en andere vergoedingen voortvloeiende uit consultatie of behandeling, zijn direct opeisbaar. Dit geldt ook indien u de verzekeraar de betaling laat voldoen.

De betaling van gedeclareerde bedragen dient echter uiterlijk binnen 30 dagen na declaratiedatum te geschieden. De factuur ontvangt u via NotaCollect van Infomedics factoringmaatschappij. Na betaling van kunt u de declaratie bij uw zorgverzekeraar indienen.

Bij niet-betaling binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur door de patiënt, is de patiënt in verzuim en kan zonder nadere aanzegging rente in rekening worden gebracht. Hierbij zal voor een gedeelte van een maand een volle maand worden gerekend. De betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudst opstaande declaraties.

Bij niet betaling binnen 30 dagen na ontvangst van de declaratie door de patiënt, zal NotaCollect de patiënt een betalingsherinnering toesturen met boven op het eerdere factuurbedrag een kleine extra vergoeding voor de gemaakte kosten.

Voldoet de patiënt binnen 14 dagen na ontvangst van de betalingsherinnering wederom niet aan de betalingsverplichting, zal NotaCollect een incassoprocedure starten. Alle buitengerechtelijke incassokosten, verbonden aan de incasso der vorderingen komen ten laste van de patiënt c.q. zijn wettelijke vertegenwoordiger.

De namens OsteoMedica afgezegde afspraken worden verzet naar een nader door de beide partijen te bepalen datum en tijdstip. De patiënt/ cliënt kan geen aanspraak maken op enigerlei vorm van vergoeding, korting of geldelijke compensatie.

 

PRIVACY STATEMENT

Deze website wordt beheerd door OsteoMedica Gezondheidszorg (“OsteoMedica”).

Tijdens uw bezoek aan deze internetsite kan OsteoMedica persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct (via een verzoek om gegevens aan u) als indirect. OsteoMedica zal deze persoonsgegevens mogelijk aanwenden voor de in dit Privacy Statement omschreven doeleinden en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. Dit Privacy Statement bevat informatie over de doeleinden die OsteoMedica bij de verwerking van gegevens in verband met deze internetsite nastreeft en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

OsteoMedica verzamelt en verwerkt persoonsgegevens over cliënten en bezoekers van deze internetsite ten behoeve van epidemiologische doeleinden en om herstel van gezondheid en welzijn van haar cliënten te bevorderen en verzamelt en verwerkt daarnaast geanonimiseerde gegevens ten behoeve van haar bedrijfsvoering, om producten en diensten onder de aandacht te brengen beschikbaar te stellen die voor u van belang kunnen zijn en webstatistieken te ontwikkelen. De door u verstrekte informatie zal worden gebruikt om zo nodig contact met u op te nemen, om u diensten aan te bieden waarop u prijs zou kunnen stellen (tenzij u aangegeven hebt geen aanbiedingen van diensten te willen ontvangen). Wij wijzen u erop dat u door het ongevraagd verstrekken van gevoelige persoonsgegevens aan OsteoMedica instemt met het hierboven beschreven gebruik van deze gegevens.

Bijzondere persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld medische gegevens, worden extra zorgvuldig verwerkt en bewaard. De Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt dat er passende technische en organisatorische maatregelen getroffen moeten worden om medische gegevens te beveiligen tegen diefstal en verlies of tegen onrechtmatige verwerking. Op al onze OsteoMedica medewerkers rust een geheimhoudingsplicht. Aanvullend zijn paramedische professionals via beroepsstatuten gehouden aan een medisch beroepsgeheim.

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met onze internetsites zijn verbonden.

Indien u geen marketinginformatie van OsteoMedica wenst te ontvangen, kunt u dat kenbaar maken per post:

OsteoMedica Gezondheidszorg

Buys Ballotstraat 5o,

2313 TZ

Leiden.

OsteoMedica Gezondheidszorg behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

KLACHTEN EN GESCHILLEN

Uw osteopaat hoort het uiteraard graag als u tevreden bent. Helaas kan het ook voorkomen dat uw behandeling te wensen over laat. Dan is het zowel voor uzelf als voor uw osteopaat prettig om dit met elkaar te bespreken en tot een oplossing te komen.

Bespreekt u eventuele klachten altijd zo open mogelijk met uw osteopaat. Alleen wanneer u uw klachten kenbaar maakt kan uw osteopaat hierop inspelen. In verreweg de meeste gevallen leidt een goed gesprek tot een bevredigende oplossing.

Nederlands Register voor Osteopathie

Op de diensten die de in het NRO geregistreerde osteopaat levert zijn Algemene Voorwaarden Osteopathie van toepassing. Deze voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond, de Patiëntenfederatie Nederland, het Nederlands Register voor Osteopathie en de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie in het kader van de SER Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg en zijn in werking getreden per 1 januari 2017.

Klachtenfunctionaris

Uw osteopaat is verplicht om klachten in behandeling te nemen en tot een oplossing te komen. Uw osteopaat moet een onafhankelijke klachtenfunctionaris aanwijzen die er is om u te horen, te adviseren en te helpen met het formuleren van uw klacht. Uw osteopaat is aangesloten bij de Klachtenregeling en Klachtenfunctionaris van het Nederlands Register voor Osteopathie.

Meer informatie:

Geschillencommissie Osteopathie

Mocht u er gezamenlijk, of met bemiddeling van de klachtenfunctionaris, niet uitkomen, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de onafhankelijke Geschillencommissie Osteopathie. Deze geschillencommissie is ondergebracht bij de Stichting Geschillencommissies Consumenten te Den Haag en is erkend door het ministerie van VWS. De geschillencommissie doet een bindende uitspraak. De Klachten- en Geschillenregeling Osteopathie verwijst naar Algemene Voorwaarden. Deze zijn tot stand gekomen door overleg tussen de Consumentenbond, de Patiëntenfederatie Nederland, het NRO en de NVO.

Meer informatie:

Tuchtrecht

Behalve de klachten- en geschillenregeling vallen osteopaten onder tuchtrecht. De uitvoering van het tuchtrecht is in handen van:

  • College van Toezicht (behandelt tuchtzaken)
  • College van Beroep (behandelt een evt. beroep bij tuchtzaken)

U kunt zich wenden tot het NRO secretariaat om een klacht te melden. Het secretariaat behandelt uw klacht niet inhoudelijk maar verwijst u direct naar de klachtenfunctionaris en/of de juiste commissie.

NRO Secretariaat
Janssoniuslaan 32
3528 AJ Utrecht
Tel: 030 – 3040015

E-mail: info@osteopathie-nro.nl

 

DISCLAIMER

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de internetsites van OsteoMedica Gezondheidszorg, die haar hoofdkantoor heeft op Buys Ballotstraat 50, 2313 TZ  Leiden.

Door onze internetsites te benaderen en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten en de disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

De op of via deze internetsite aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van advies. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.

Hoewel OsteoMedica tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt OsteoMedica expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.

OsteoMedica garandeert niet dat onze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Gebruik van deze internetsite dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Wanneer OsteoMedica hyperlinks naar internetsites van derden aanbiedt, betekent dit niet dat OsteoMedica op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. OsteoMedica aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door OsteoMedica niet geverifieerd.

OsteoMedica, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OsteoMedica of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OsteoMedica is het niet toegestaan links naar sites van OsteoMedica aan te bieden.

De beveiliging van berichten die u per e-mail aan OsteoMedica zendt, is niet gegarandeerd. OsteoMedica raadt derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan OsteoMedica te zenden. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan OsteoMedica te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

OsteoMedica aanvaard geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade (met inbegrip van gederfde winst), ongeacht of OsteoMedica op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (i) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, (ii) de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, (iii) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan OsteoMedica of aan u wordt gezonden, (iv) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, (v) misbruik van deze internetsite, (vi) verlies van gegevens, (vii) het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of (viii) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite.

De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van OsteoMedica.

Op de internetsites en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Indien anderstalige versies van de disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

OsteoMedica behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

 

Copyright 2017, OsteoMedica Gezondheidszorg.